Lyn Fotball trenger en million kroner

Styret i Lyn Fotball mener å ha fremskaffet nødvendig oversikt over den økonomiske situasjonen

Sist oppdatert: 28. nov 2019 Skrevet av: Trine Mollanlyndamer.no

 

Vi trenger en million kroner!

Styret i Lyn Fotball mener å ha fremskaffet nødvendig oversikt over den økonomiske situasjonen, slik at vi kan redegjøre om dette til våre ansatte, medlemmer og samarbeidspartnere.

Styrets gjennomgang av regnskapet nå i november viser at vi går mot et negativt resultat på 2,9 millioner kroner om vi ikke klarer å skaffe til veie ny kapital raskt. Et slikt resultat vil medføre at all egenkapital går tapt, og det er ikke en akseptabel situasjon.

Styrets mål nå er derfor å få et driftsresultat for 2019 som ikke har større underskudd enn 1,5 million kroner. I tillegg trenger vi positiv egenkapital ved inngangen til 2020. Vi er på vei til å klare 500 000 kroner i ekstra inntekter pr 1 desember, men trenger altså én million kroner eller mer frem mot nyttår for å nå målet og skape bedre grunnlag for langsiktig drift.

Etter den økonomiske redegjørelsen kan du lese mer om hvordan du kan bidra for å hjelpe!

Hva er så årsaken til dette negative resultatet og hvorfor var ikke styret kjent med dette tidligere?

For å klargjøre: den økonomiske redegjørelsen som følger gjelder for klubben Lyn Fotball, som omfatter barne- og ungdomsvirksomheten i Lyn og toppserielaget for damer. Klubben Lyn 1896, som er elitesatsingen for senior (A-laget) og junior menn, er en separat klubb med egen økonomi.

Etter et planlagt underskudd i 2018 på 905 000 kroner ble Lyn Fotballs egenkapital redusert til 2,26 millioner kroner ved inngangen til 2019. Budsjettet for 2019 med en forventet omsetning på 19 millioner kroner ble vedtatt med et mål om et driftsresultat på kr 0,-.

Vi var klar over at likviditeten var krevende allerede ved sommeren, men at dette skyldtes i hovedsak at offentlige tilskudd (momsrefusjon, Lokale aktivitetsmidler (LAM) og tilskudd til drift /leie av baner) først kommer i siste kvartal.

Kunstgressbane 1 (KGB 1)

Så kommer den utrolig krevende høsten med stadig utsettelse av ferdigstillelse av kunstgressbane 1 ( KGB1). Dette har medført betydelige tap for Lyn Fotball. Våre beregninger viser at merkostnaden og tapte inntekter som følge av forsinkelse av KGB 1 utgjør ca. 578 000 kroner, i tillegg har det bundet opp mye administrasjonstid.  At Lyn fra før er den klubben med størst underkapasitet på fotballbaner i hele Oslo gjorde situasjonen svært vanskelig.  Av de 578 000 kroner utgjør økt ekstern baneleie ca. kr. 103 000.-, tapte inntekter da en planlagt cup måtte avlyses på ca. kr 157 000.- samt tapte billett- og kioskinntekter på ca. kr 176 000.-. Antall påmeldinger til Lyn-akademiet i tredje og fjerde kvartal 2019 er vesentlig lavere enn tidligere år noe vi mener blant annet kan tilskrives banefasilitetene på Kringsjå. Sammenlignet med tidligere år er inntekten fra Lyn-akademiet ca. kr 141 000 lavere i kvartal 3 og 4 i år, sammenlignet med i fjor. Til sammen utgjør dette ca. kr 578 000. I tillegg har vi hatt 170 000,- i lavere inntekter på treningsavgifter enn i 2018, hvor deler av dette kan skyldes banesituasjonen. Styret i Ski- og Fotballklubben Lyn fronter de store utfordringene som har oppstått på grunn av den svært vanskelige banesituasjonen inn mot Byrådet, og de skal ha et møte med Byråden denne uken.

En god nyhet for klubben er at KGB1 nå er ferdigstilt! Den er klar for bruk til vintertrening og det vil lette driftsutfordringene våre betydelig fremover! Et skår i gleden er at det ser ut til at kvaliteten på sluttarbeidet som er gjort ikke er bra nok for seriespill i høyere divisjoner. Det betyr at vi får en ny utbedring til våren der nytt kunstgress må legges.

Offentlig støtte

I 2018 fikk Lyn Fotball støtte fra Oslo kommune på kr 470 178,- i form av refusjon av anleggs- og leiekostnader, blant annet til å dekke oppvarmingskostnader. Det ble budsjettert med samme refusjonsbeløp i budsjettet for 2019. Det viser seg at reglene/søkekriteriene er endret  etter at årets vintersesong var ferdig. Vi fanget ikke opp disse endringene på søketidspunktet, og fikk først nylig avslag på vår søknad og har da et avvik i forhold til budsjett knyttet til offentlig støtte på kr 470 000,-

Sponsormidler

Sponsorstøtte er alltid en krevende post å budsjettere. I 2018 var sponsorinntektene på kr 904 000 kr, mens vi budsjetterte med 1,3 millioner i sponsorstøtte for 2019. Vi var klar over at dette var krevende, men også realistisk med den støtten som var signalisert fra OBOS, COOP og DNB. OBOS har levert i tråd med våre forventninger, og COOP har bidratt med ekstra støtte. Det var budsjettert med 400 000 kr i sponsormidler fra DnB, da dette var nivået fra tidligere år. I løpet av første halvår fikk vi imidlertid tilbakemelding om at DnB ikke lenger ville sponse Lyn Fotball. Resultatført inntekter på sponsormidler er nå på kr 738 000,- mot budsjett på 1,3 millioner kroner, et avvik på minus 562 000,-. Styret har de siste dagene klart å få inn noen nye eksterne sponsormidler på kr 250 000,- som engangsponsorer i denne vanskelige situasjonen fra bedrifter med foreldre knyttet til Lyn. Finnes det flere foreldre som har arbeidsgivere eller eget firma, som kan gjøre det samme?

Lønnskostnader

På dette området må administrasjonen og styret ta en vesentlig del av skylden. Dette burde være kjente kostnader og her burde vi hatt bedre kontroll.  Våre beregninger viser at vi går mot en lønnskostnad i klubben som er 1,35 millioner høyere enn budsjett, tilsvarende et avvik på 14 % i forhold til budsjett og 11 % økning fra resultat fra 2018.

Slik vi ser det nå har lønnskostnadene vært for lavt budsjettert. Vi vil poengtere at de økte lønnsutgiftene hovedsaklig har gått til aktivitet da vi har noen flere ansatte trenere og personer i stab enn budsjettert. Vi har hatt en meget god trenerdekning i år, men det har kostet for mye i forhold til inntektsgrunnlaget.

Toppseriesatsing

Først og fremst vil vi gratulere damelaget med en fantastisk flott kvalifiseringskamp mot Fløya. Stor seier med 5-0 gjør at vi med stor sannsynlighet deltar i toppserien for kvinner til neste år også. Det er vi svært stolte av. Klubben har bidratt til utvikling av mange talentfulle jenter og Lyn har flest spillere på aldersbestemte jentelandslag og fikk nylig en spiller med på A-landslaget. Klubbens evne til utvikling medførte at NFF tildelte midler til ansettelse av en utviklingssjef i 2019.

Av regnskapsgjennomgangen vi har gjort nå i november kommer det frem at toppseriesatsingen også i år får et underskudd på ca 700 000 kr, og dette fremkommer som delposter i elementene som er forklart over. Det er altså ikke toppseriesatsningen som utgjør den vesentlige delen av underskuddet, men vi må øke inntektene og redusere kostnadene knyttet til drift av toppserielaget for fremtiden. For 2020 har vi et mål om et balansert budsjett for toppseriesatsingen, og vi vil rapportere og følge opp toppseriesatsingen som egen økonomisk avdeling fremover.

Tiltak

Styret har gjort en gjennomgang av hvordan vi kan redusere kostnadene noe i år og ikke minst til neste år slik at kostnadene kommer ned på nivå som gir positivt resultat uten at det sportslige tilbudet reduseres. Allerede nå ser vi at vi kan redusere lønnskostnader ved å kutte noen støttefunksjoner, som ikke går vesentlig utover sportslig tilbud. Vi vil også redusere antall ansatte trenere i ungdomsfotballen noe, og prøve å få flere heltidsansatte trenere, for å sikre kontinuitet. Målsetningen er fortsatt å ha to trenere pr lag i ungdomsfotballen til neste år.

Vi må for 2020 etablere bedre rutiner for budsjettering, kostnadsoppfølging og virksomhetsstyring. Vi må ha bedre kontroll på aktivitet, kostnader og inntekter fordelt på barne- og ungdomsfotball, akademi og Damefotballen.

Oppsummert

Styrets mål er å få et driftsresultat for 2019 som ikke har større underskudd enn 1,5 million kroner, samt positiv egenkapital ved inngangen til 2020.  Vi er på vei til å klare 500 000 kroner i ekstra inntekter pr 1 desember, men trenger altså én million kroner eller mer frem mot nyttår.

Ved hjelp av Ski- og Fotballklubben (SFK) Lyn, som er et allianselag til Lyn Fotball, har vi fått et kortsiktig lån med sikkerhet i momsrefusjon og LAM midler som kommer før jul, slik at alle lønnskostnader blir betalt.  For å bedre likviditeten til neste år vil vi være tidligere ute med å fakturere treningsavgifter. Planen er at medlemmene faktureres treningsavgift for 2020 i desember 2019 for første halvår og utsendelse for andre halvår i april.

Vi er også i løpende dialog med SFK Lyn om ytterligere bistand for å sikre soliditeten på lengre sikt. Konkrete tiltak fra SFK’s side på dette området vil kreve et Ekstraordinært Ting i SFK. Tidspunkt for Tinget er satt til tirsdag 17 desember kl. 19.30-21.00 på Klubbhuset.

Hvordan kan du hjelpe?

  • Kjenner du noen bedrifter, eller er ansatt/ eier i en bedrift som har mulighet til å gi sponsorstøtte før jul? Ta kontakt med Trine Mollan, mollan@lynfotball.no
  • Har du et hjerte som banker for Lyn? Vi er mange familier med tilhørighet til klubben. Kanskje Lyn Fotball kan få en julegave i år? Vipps «Julegave Lyn Fotball» til nummer 1896 eller gi et beløp til kontonummer 1602.48.39552 merket «Julegave Lyn Fotball».
  • Søndag 1 desember kl. 12.00 spiller Lyn Fotball mot Fløya i siste kvalifiseringskamp til Toppserien 2020. Ideelt sett skulle denne kampen markert nyåpning av KGB1, men banen kan ikke godkjennes som arena for kamper i Norsk Toppfotball på nåværende tidspunkt. Kampen mot Fløya spilles derfor i LSK-hallen. Vi ønsker likevel å fylle tribunen! Dere betaler selvvalgt beløp i inngangspenger, det blir åpen kiosk og skikkelig Lyn-stemning! Man kan også bli med på innsamlingsaksjon og det blir mulig å by på signerte drakter i etterkant av kampen. Detaljer rundt arrangementet kommer på våre hjemmesider.
  • Har dere andre gode ideer er det bare å kontakte styrets leder Tone Etholm, tone@etholm.no

Vi i Styret er takknemlige for all støtte og konstruktive tilbakemeldinger Lyn Fotball har mottatt de siste dagene. Det er tydelig at vi er mange som er glade i Lyn og vi håper at alle har lyst til å bidra for å gjøre klubben enda bedre i fremtiden!

Heia Lyn!

Hilsen

Tone Etholm

Styreleder Lyn Fotball